Nationell studie på uppdrag av Jordbruksverket

NATIONELL STUDIE PÅ UPPDRAG AV JORDBRUKSVERKET

BikeinBergslagen har fått uppdrag av Jordbruksverket att göra en pilotstudie och en nationell studie. Det är helt galet roligt och spännande.

2020-01-22

Nu har vi ännu en rolig nyhet att presentera

 

BikeinBergslagen AB har upphandlats av Jordbruksverket och Nora kommun för att utföra en förstudie kopplat till det projekt som pågår på Kottaberget och en nationell studie och rapport som handlar om möjligheter och konsekvenser av naturturismsatsningar på annans mark. Den nationella studien kommer att genomföras med hjälp av ytterligare experter som BikeinBergslagen kommer arbeta med. Den ena är Dan Jonasson, från Jonasson och Son. Dan har jobbat som ekoturism och hållbarhetsexpert i många år. För de skogliga beräkningarna har vi stöd av Billerud Korsnäs med konsult Emil Arvidsson.


Det ska bli så spännade att hugga tag i nedanstående utmaning:

 

”Naturturismen ställer ofta krav på att turistentreprenörer kan nyttja annans mark. Ofta blir det problem när markägaren vill avverka. Kalhyggen är heller inte är speciellt attraktiva ur turistsynpunkt och folkhälsa, men ett kalhygge som används till något skulle kunna vara det. Dessutom skulle ett kalhygge eller skog som växer kunna användas smart och samtidigt kan markägaren tjäna pengar medan träden växer upp. Pengarna som markägaren tjänar på naturturistsatsningen kan ersätta fördyrade kostnader för röjning och avverkning. Genererar ett område mycket pengar kanske det kan gynna ett annat skogsområde där man tillämpar hyggesfritt skogsbruk. Det möjliggör att turistentreprenörer som är beroende av att skogen står kvar också kan verka i bygden. Nyckeln är att markägaren ska kunna se att bortfall från fördyrande avverkning ska kunna ersättas på annat sätt. En ytterligare utmaning för etablerandet av naturturismaktiviteter är höga naturvärden och skyddad natur. Denna upphandling ska belysa lösningar i spänningsfältet av dessa förutsättningar.”


Uppdraget 

Uppdraget omfattar framtagning och skrivning av: 


1. Rapport: Grundläggande frågeställningar som rapporten ska besvara:
- Analys av vilka skogstyper och skogsförvaltningsformer som lämpar sig till naturturism utifrån olika naturliga förutsättningar och tillgänglighet i Sverige.
- Vilka aktiviteter som är förenliga olika stadier i skogsbruket och vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att tillfredsställa besöksnäringens och skogsbrukets behov. 


2. Förstudie i pilotområdet i Nora kommun: - Utveckling av cykelturism och fritidscykling i pilotområdet Kottaberget i Gyttorp, Nora kommun enligt uppdragsbeskrivningen ovan. 


Målsättning 

- Målsättning under avtalsperioden är att ta fram en rapport enligt de två delarna som är beskrivna ovan. 

- En presentation av rapporten för de intresserade inblandade parter.


Medverkande i projektet (det kan du läsa mer om på bloggen):

Finansiärer:

Tillväxtverket, Region Örebro län, Nora kommun

Projektledare Katarina Rönnbacka Nybäck


Samarbetande part för pilotstudie och nationell stuide:  Jordbruksverket och Nora kommun

Finansiär: Jordbruksverket

 

 

Kontaktperson - Jordbruksverket 

Tobias Kreuzpointner
Tfn: 036-15 62 22
E-postadress: tobias.kreuzpointner@jordbruksverket.se