Cykelområde Kottaberget

CYKELOMRÅDE KOTTABERGET

En etableringsmodell för ett hållbart naturturismområde

2019-12-12 

Projektet syftar till att göra en förstudie för att etablera ett hållbart naturturistområde. I detta fall ett cykelområde. 


"Sammantaget går projektet ut på att undersöka hur man genom ett samarbeta med markägare, kommuner, entreprenörer, myndigheter och lokalbor och med hänsyn till ett aktivt skogsbruk, ett kulturreservat och ett naturskyddsområde kan genomföra en naturturistsatsning som är ekonomiskt-, ekologiskt-, och socialt hållbar."


Etableringen som avses är ett tänkt cykelområde på Svea skogs mark i närheten av Gyttorp, Nora kommun i Örebro län. De möjligheter till friluftsliv som finns där idag är förutom ett par etablerade cykelleder, ett nätverk med naturliga stigar som används för vandring, rastning av hundar, löpning och ridning. Representanter från de olika grupperna är inbjudna att vara med i projektets referensgrupp, som träffas för första gången i slutet av januari. I den masterplan som ska tas fram kommer alltså hänsyn tas till de olika aktiviterter som Kottaberget redan nyttjas till.


Naturturismen sägs vara en av Sveriges viktigaste branscher för tillväxt men det ställer krav på att turistentreprenörer kan nyttja annans mark. Ofta blir det problem när markägaren vill avverka. Kalhyggen är heller inte är speciellt attraktiva ur turistsynpunkt och folkhälsa, men ett kalhygge som används till något skulle kunna vara det. Dessutom skulle ett kalhygge eller skog som växer kunna användas smart och samtidigt kan markägaren tjäna pengar medan träden växer upp. Pengarna som markägaren tjänar på naturturistsatsningen kan ersätta fördyrade kostnader för röjning och avverkning. Genererar ett område mycket pengar kanske det kan gynna ett annat skogsområde där man tillämpar hyggesfritt skogsbruk. Det möjliggör att turistentreprenörer som är beroende av att skogen står kvar också kan verka i bygden.

Vi tror att nyckeln är att markägaren måste kunna se att bortfall från fördyrande avverkning ska kunna ersättas på annat sätt. En annan utmaning för etablerandet av naturturismaktiviteter är naturvärden och skyddad natur. Projektet kommer att undersöka hur man kan kombinera en naturturismsatsning i ett område med kalhygge, skog med planerad avverkning och rust för skydd av känsliga arter, samtidigt som det ska gynna ett sårbart brukssamhälle med hög andel nysvenskar. Det finns också möjligheter till att skapa nya, enkla jobb i anknytning till cykellederna, och projektet kommer att genomföra workshops med nysvenskar i området för att låta gruppen bli bekant med cykling som rekreation och turismsatsning och dess möjligheter till jobb.


"Kommuner och regioner är ofta kunniga i vilka steg som behöver göras och hur planeringen går till inför etableringen av ett större företag, men det saknas erfarenhet och modeller i Örebro län och kanske i många andra län i Sverige, för hur etablering av en större naturturismsatsning på privatägd mark ska göras."


Nora kommun som driver projektet har arbetat med mountainbikeleder i snart 10 år, och har sett de positiva effekter som det ger kommuninvånarna och näringen. Nora kommun vill genom projektet hitta en modell som fungerar för alla berörda parter och som samtidigt genererar pengar medan träden växer. Projektet kommer att ta fram en masterplan över området som svarar på vad det skulle kosta att anlägga så kallade flowtrails, vad det kommer att kosta att underhålla dem, vem som ska ha skötselansvar och hur lederna ska anläggas för minsta möjliga påverkan på naturskydd och skötsel och avverkning av skogen. Projektet kommer också att samla näringen och civilsamhället för att mobilisera för fas 2, dvs bygget av leder, den infrastruktur som behövs samt utbilda ledbyggare. I projektet kommer beräkningsunderlag tas fram som lämnas över till en fördjupad analys, på uppdrag av Jordbruksverket. Rapporten från Jordbruksverket ska fokusera på utmaningar och lösningsförslag inom olika skogsbruksmetoder i produktiv skog (exempelvis traditionellt eller hyggesfritt) och i skyddade skogsområden. I synnerhet ska rapporten belysa konfliktområden som kan uppstå i olika tillväxtstadier (exempelvis plantering, uppväxt, gallring, slutavverkning) och skyddsnivåer av skogen. 


Finansiärer: Tillväxtverket, Jordbruksverket, Nora kommun

Projektägare: Nora kommun

Markägare: Svea skog

Projektledare: Katarina, rönnbacka Nybäck, BikeinBergslagenAB

Ledbyggare/masterplan: Sweden mountainbike